Algemene voorwaarden

van Angel's das hotel GmbH

I. Toepassingsgebied
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de verhuur van hotelkamers voor overnachting en alle andere diensten die door Angel's das hotel GmbH (Angel's) voor de gast worden verricht.
2. Het onderverhuren en onderverhuren van de hotelkamer alsook het gebruik voor andere doeleinden dan logies behoeven de voorafgaande toestemming van Angel's.
Er wordt afgezien van artikel 540, lid 1, zin 2, van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB).

II. Sluiting van het contract en contractuele partner
Het contract komt tot stand door de aanvaarding door Angel van de aanvraag van de gast. Indien Angel's een bindend aanbod doet aan de gast, komt de overeenkomst tot stand door aanvaarding door de gast.

III. diensten, prijzen, betalingen, verrekening
1. Angel's is verplicht de door de gast gereserveerde kamers gereed te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.
2. De gast is verplicht de geldende of overeengekomen prijzen van Angel's voor het ter beschikking stellen van de kamer en de overige door de gast gebruikte diensten te betalen. Dit geldt ook voor diensten en uitgaven van Angel's aan derden geregeld door de gast. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende belastingen. In geval van wijziging van de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde of de invoering, wijziging of afschaffing van plaatselijke heffingen op het voorwerp van de prestatie na het sluiten van het contract, zullen de prijzen dienovereenkomstig worden aangepast. In het geval van overeenkomsten met consumenten is dit alleen van toepassing indien de termijn tussen de sluiting van de overeenkomst en de uitvoering ervan meer dan 4 maanden bedraagt.
3. Angel's kan haar instemming met een door de gast gevraagde latere vermindering van het aantal gereserveerde kamers, van de door Angel's verleende dienst of van de duur van het verblijf van de gast laten afhangen van het feit of de prijs voor de kamers of voor de andere door Angel's verleende diensten stijgt.
4. De facturen van Angel's zonder vervaldatum zijn betaalbaar zonder aftrek binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Angel's heeft het recht om opeisbare vorderingen te allen tijde opeisbaar te verklaren en onmiddellijke betaling te eisen. In geval van betalingsverzuim is Angel's gerechtigd de op dat moment geldende wettelijke vertragingsrente ten bedrage van 9 procentpunten of, in geval van rechtshandelingen waarbij een consument is betrokken, ten bedrage van 5 procentpunten boven de basisrentevoet in rekening te brengen. Bovendien kan Angel's een vergoeding van 2,50 euro per herinnering aanrekenen in geval van verzuim. Angel's behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te eisen.
5. Angel's is gerechtigd bij het sluiten van de overeenkomst een redelijk voorschot of een redelijke waarborgsom te verlangen. Het bedrag van het voorschot en de betalingsdata kunnen in tekstvorm in het contract worden overeengekomen.
6. In gerechtvaardigde gevallen, bijv. bij betalingsachterstand van de klant of uitbreiding van de omvang van de overeenkomst, is Angel's gerechtigd, ook na afsluiting van de overeenkomst, een voorschot of zekerheidstelling als bedoeld in bovenstaand artikel 5 of een verhoging van het in de overeenkomst overeengekomen voorschot of de zekerheidstelling tot de volledige overeengekomen vergoeding te verlangen.
7. De gast mag enkel een onbetwiste of wettelijk afdwingbare vordering compenseren met een vordering van Angel.

IV.Terugtrekkingvan de gast (annulering) / niet gebruik maken van de diensten van Angel's
1. Terugtrekking van de gast uit de met Angel's gesloten overeenkomst is alleen mogelijk indien in de overeenkomst uitdrukkelijk een herroepingsrecht is overeengekomen, een ander wettelijk herroepingsrecht bestaat of indien Angel's uitdrukkelijk instemt met de annulering van de overeenkomst. De instemming met een herroepingsrecht en de eventuele instemming met een ontbinding van de overeenkomst worden in elk geval in tekstvorm medegedeeld.
2. Indien Angel's en de klant een datum zijn overeengekomen voor de kosteloze terugtrekking uit de overeenkomst (optie), kan de klant zich tot deze datum terugtrekken uit de overeenkomst zonder dat dit aanleiding geeft tot betalings- of schadeclaims van Angel's. Het herroepingsrecht van de gast vervalt als hij zijn herroepingsrecht tegenover Angel's niet in tekstvorm uitoefent op de overeengekomen datum.
3. Indien geen herroepingsrecht is overeengekomen of reeds is verlopen, indien er ook geen wettelijk herroepings- of opzeggingsrecht bestaat en indien Angel's niet instemt met een annulering van de overeenkomst, kan de gast zich kosteloos terugtrekken uit de overeenkomst tot 18.00 uur op de dag van aankomst. In geval van een latere herroeping behoudt Angel's de aanspraak op de overeengekomen vergoeding ondanks het niet-gebruik van de dienst. Angel's zal de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan andere partijen, alsmede de bespaarde kosten crediteren. Indien de kamers niet aan andere partijen worden verhuurd, kan Angel's een forfaitaire aftrek toepassen voor bespaarde kosten. In dit geval is de gast verplicht 90 % van de contractueel overeengekomen prijs van de overnachting te betalen. Het staat de gast vrij te bewijzen dat de vordering niet is ontstaan of niet is ontstaan voor het gevorderde bedrag.
4. Indien Angel's de vergoeding specifiek berekent, zal het bedrag van de vergoeding maximaal gelijk zijn aan het bedrag van de contractueel overeengekomen prijs voor de door Angel's te leveren dienst, verminderd met de waarde van de door Angel's bespaarde uitgaven alsook met hetgeen Angel's verwerft door ander gebruik van de hoteldiensten.
5. De bovenstaande bepalingen inzake schadevergoeding zijn van overeenkomstige toepassing indien de gast geen gebruik maakt van de gereserveerde kamer of de gereserveerde diensten zonder Angel's hiervan tijdig op de hoogte te stellen (no show).

V. Herroeping door Angel's
1. Indien een kosteloos herroepingsrecht (optie) van de gast binnen een bepaalde periode schriftelijk is overeengekomen, heeft Angel's ook van haar kant het recht om zich binnen deze periode kosteloos uit het contract terug te trekken, indien er navraag is van andere gasten naar de contractueel gereserveerde kamers en de gast niet binnen 2 weken na navraag door Angel's afziet van zijn herroepingsrecht. Indien de gast deze termijn laat verstrijken, heeft Angel's het recht zich terug te trekken.
2. Indien een overeengekomen voorschot of waarborgsom, of een waarborgsom geëist overeenkomstig III. clausule 5, ook na het verstrijken van een door Angel's gestelde redelijke respijttermijn, niet wordt betaald, heeft Angel's eveneens het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.
3. Bovendien heeft Angel's het recht om zich om een objectief gerechtvaardigde reden buitengewoon uit de overeenkomst terug te trekken. Een objectief gerechtvaardigde reden bestaat in het bijzonder als:
- overmacht of andere omstandigheden waarvoor Angel's niet verantwoordelijk is, maken het onmogelijk om het contract na te komen;
- kamers zijn opzettelijk geboekt met misleidende of valse informatie of verzwijging van belangrijke feiten (bijv. in de persoon van de gast, de solvabiliteit of het doel van het verblijf);
- Angel's heeft redelijke gronden om aan te nemen dat het gebruik van de hoteldienst de goede bedrijfsgang, de veiligheid of de reputatie van Angel's in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de controle of de organisatorische ruimte van Angel's;
- een overtreding van I. Clausule 2 bestaat.
4. In geval van gerechtvaardigde terugtrekking door Angel's, heeft de gast geen aanspraak op
compensatie.

VI. kamerreservering, kameroverhandiging en teruggave
1. De gast verwerft geen aanspraak op de terbeschikkingstelling van bepaalde kamers, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. De geboekte kamers zijn ten vroegste vanaf 15.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst beschikbaar voor de gast. De klant heeft geen recht op vroegere beschikbaarheid.
3. Op de overeengekomen dag van vertrek dienen de kamers uiterlijk om 11.00 uur vrijgemaakt ter beschikking te worden gesteld. Daarna, in geval van laattijdige ontruiming van de kamer, kan Angel's 50 % van de op dat ogenblik geldende dagprijs aanrekenen voor het gebruik ervan boven het contract tot 18.00 uur, en 100 % vanaf 18.00 uur. Contractuele aanspraken van de gast worden hierdoor niet gerechtvaardigd. Het staat de gast vrij te bewijzen dat Angel's geen of een aanzienlijk lagere aanspraak op een gebruiksvergoeding heeft gemaakt. Bovendien behoudt Angel's zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

VII Aansprakelijkheid
1. In geval van veroorzaakte schade is Angel's aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in geval van opzet en grove nalatigheid - met inbegrip van die van haar plaatsvervangers. Hetzelfde geldt voor door nalatigheid veroorzaakte schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. In geval van door nalatigheid veroorzaakte materiële schade en vermogensschade zijn Angel's en haar plaatsvervangers slechts aansprakelijk in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, maar het bedrag is beperkt tot de bij het sluiten van het contract voorzienbare en voor het contract kenmerkende schade; wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming het contract kenmerkt en waarop de gast zich kan beroepen. Indien er zich storingen of gebreken voordoen in de diensten van Angel's, zal Angel's zich inspannen om de situatie te verhelpen indien zij er kennis van krijgt of indien de gast er onmiddellijk over klaagt. De gast is verplicht bij te dragen wat redelijk voor hem/haar is om de verstoring op te heffen en eventuele schade tot een minimum te beperken, alsmede Angel's onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele verstoringen of schade.
2. Angel's is jegens de gast aansprakelijk voor meegebrachte voorwerpen volgens de wettelijke bepalingen van §§ 701 e.v. van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB). BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) tot een maximum van EUR 3.500,00. Voor geld, waardepapieren en kostbaarheden komt het bedrag van 800,00 EUR in de plaats van 3.500,00 EUR.

Indien de gast geld, waardepapieren en kostbaarheden met een waarde van meer dan 800,00 EUR of andere voorwerpen met een waarde van meer dan 3.500,00 EUR wenst mee te brengen, moet hiervoor een afzonderlijke opslagovereenkomst met Angel's worden gesloten. Opslag in de hotel- of kamerkluis wordt over het algemeen aanbevolen. Voor de verdere aansprakelijkheid van Angel's geldt het hiervoor bepaalde in VII. clausule 1.

3. voor zover aan de klant een parkeerplaats in de hotelgarage of op een hotelparkeerplaats ter beschikking wordt gesteld - zelfs tegen betaling - is er geen sprake van een bewaarnemingsovereenkomst. In geval van verlies of beschadiging van op het hotelterrein geparkeerde of gemanoeuvreerde motorvoertuigen en hun inhoud is het hotel slechts aansprakelijk in overeenstemming met VII. clausule 1.
4. Wekoproepen worden door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd. Berichten, post en zendingen van goederen voor klanten worden eveneens met de grootste zorg behandeld. Het hotel draagt zorg voor de levering en bewaring (telkens in het hotel), alsmede - op verzoek - voor de toezending ervan tegen betaling. Punt 1 hierboven is van overeenkomstige toepassing.

VIII. Verjaringstermijn
Voor alle aanspraken van de gast jegens Angel's geldt in het algemeen een verjaringstermijn van 1 jaar vanaf het begin van de kennisafhankelijke reguliere verjaringstermijn in de zin van § 199 lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Voor vorderingen tot schadevergoeding tegen Angel's geldt evenwel een verjaringstermijn van uiterlijk 3 jaar naar gelang van de kennis, en van uiterlijk 10 jaar vanaf de niet-nakoming van de verplichting, ongeacht de kennis. Deze verkortingen van de verjaringstermijn gelden niet voor vorderingen die gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid van Angel's of haar plaatsvervangers of in het geval van door nalatigheid veroorzaakte schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. In het geval van door nalatigheid veroorzaakte materiële schade en vermogensschade zijn de verkorte verjaringstermijnen niet van toepassing in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting.
Essentiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen waarvan de nakoming de overeenkomst kenmerkt en waarop de gast zich kan beroepen.

IX. Slotbepalingen
1. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst, de aanvaarding van de aanvraag of deze algemene voorwaarden geschieden in tekstvorm. Eenzijdige wijzigingen of toevoegingen door de gast zijn ongeldig.
2. Plaats van uitvoering en betaling is Sankt Wendel.
3. De uitsluitende bevoegde rechtbank - ook voor geschillen inzake cheques en wissels - is Sankt Wendel voor handelstransacties. Indien een contractpartner voldoet aan de vereisten van § 38 lid 2 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO) en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank Sankt Wendel.
4. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing. De toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en van het conflictenrecht is uitgesloten.
5. De algemene voorwaarden van de gast zijn slechts van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
6. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden voor het hotelverblijfscontract ongeldig of nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In alle andere opzichten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

AGB's Conferenties

In afwijking van onze Algemene Voorwaarden is het volgende van toepassing:

Beide contracterende partijen hebben de mogelijkheid om zich kosteloos terug te trekken uit het contract tot 8 weken voor aankomst. De schriftelijke kennisgeving van de herroeping moet binnen deze termijn door de contractant zijn ontvangen.

Indien de organisator zich tussen de 8e en 4e week voor aankomst uit het contract terugtrekt, heeft Angel's het recht 50 % van de overeengekomen kamerhuur in rekening te brengen, bij terugtrekking tussen de 4e en 1e week voor aankomst 75 %, en bij een latere terugtrekking 100 % van de overeengekomen kamerhuur. Angel's houdt rekening met de inkomsten uit andere verhuringen, alsmede met de bespaarde uitgaven.

Indien een conferentie pakket is overeengekomen en de organisator zich terugtrekt uit het contract tussen de 8e en 4e week voor aankomst, is Angel's gerechtigd 60% van het overeengekomen pakket in rekening te brengen, of 80% van het overeengekomen pakket in het geval van een latere terugtrekking.

Het forfaitaire bedrag wordt berekend volgens de formule: Vast tarief per deelnemer x aantal deelnemers. Indien nog geen vast tarief is overeengekomen, wordt het goedkoopste vaste tarief van de desbetreffende conferentieaanbieding als basis genomen.
Het aantal deelnemers aan de conferentiebevestiging wordt als berekeningsgrondslag gebruikt.

Angel's zal de inkomsten uit andere verhuur en de bespaarde uitgaven crediteren.

Indien er voor de conferentie kamers zijn gereserveerd, heeft de organisator het recht de kamers tot 8 weken voor aankomst kosteloos te annuleren.
Indien de organisator zich tussen de 8e en 4e week voor aankomst uit het contract terugtrekt, heeft Angel's het recht 60 % van de contractueel overeengekomen kamerprijzen in rekening te brengen, en 80 % van de overeengekomen kamerprijzen in het geval van een latere terugtrekking. Angel's houdt rekening met de inkomsten uit andere verhuringen, alsmede met de bespaarde uitgaven.

Het definitieve aantal deelnemers zal één week voor het begin van de conferentie aan de Angel's worden meegedeeld.

De factuur voor de conferentie zal op dit aantal deelnemers worden gebaseerd. Indien het aantal deelnemers aan de conferentie naar boven afwijkt, zal het werkelijke aantal deelnemers in rekening worden gebracht.

4. indien aan de organisator een bijzondere voorwaarde is toegekend voor het conferentiepakket of de kamerprijzen, heeft Angel's het recht deze bijzondere voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien het werkelijke aantal deelnemers 10 % lager ligt dan het aantal waarop de conferentiebevestiging is gebaseerd.

5. de organisator verbindt zich ertoe, naast de deelnemers aan de conferentie als hoofdelijke schuldenaars, Angel's schadeloos te stellen voor de vorderingen die voortvloeien uit de door de deelnemers aan de conferentie gebruikte nevendiensten, zoals garage, telefoonkosten, consumpties, enz. Deze verplichting bestaat ook indien de organisator de deelnemers als "zelfbetalers" heeft aangeduid.

Het meenemen van eten en drinken naar evenementen is niet toegestaan. Uitzonderingen vereisen een schriftelijke overeenkomst met Angel's. In dat geval zal een bedrag worden aangerekend om de overheadkosten te dekken.

7. Voor het overige zijn de "Algemene Voorwaarden van Angel's das hotel GmbH" van toepassing.

AGB's Evenementen

 

In afwijking van onze Algemene Voorwaarden is het volgende van toepassing:

Beide partijen hebben tot 5 maanden voor de aanvang van het evenement de mogelijkheid om het contract kosteloos op te zeggen. De schriftelijke kennisgeving van de opzegging moet binnen deze termijn door de contractant zijn ontvangen.
Indien de organisator zich tussen de 5e maand en de 3e maand terugtrekt uit het contract, heeft Angel's het recht 35 % van de gederfde inkomsten in rekening te brengen bovenop de overeengekomen huurprijs, en 75 % van de gederfde inkomsten in geval van een latere terugtrekking. Angel's zal de inkomsten uit andere verhuur en de bespaarde uitgaven crediteren.

De omzet wordt berekend volgens de formule: Menuprijs en verwachte drankomzet per deelnemer X aantal deelnemers. Indien voor het menu nog geen prijs is overeengekomen, wordt het goedkoopste menu van de desbetreffende evenementenaanbieding als uitgangspunt genomen. Indien voor de manifestatie geen vast aantal deelnemers is overeengekomen, wordt het aantal deelnemers van de bevestiging van de manifestatie gebruikt.

Indien een vast tarief per deelnemer is overeengekomen, is het bovenstaande van overeenkomstige toepassing.

Het aantal deelnemers moet 2 weken voor de aanvang van het evenement op bindende wijze aan Angel's worden meegedeeld. Dit aantal deelnemers vormt zowel de berekeningsgrondslag voor een contractueel verschuldigd voorschot als voor de eindafrekening. Indien het aantal deelnemers aan het evenement naar boven afwijkt, zal het werkelijke aantal deelnemers in rekening worden gebracht.

Indien door de organisator voor het evenement zalen zijn gereserveerd, heeft de organisator tot 12 weken voor de aanvang van het evenement het recht zich kosteloos terug te trekken uit de overeenkomst met betrekking tot de gereserveerde zalen.
Indien de organisator zich tussen de 12e en 4e week voor aankomst uit het contract terugtrekt, heeft Angel's het recht 60 % van de contractueel overeengekomen kamerprijzen in rekening te brengen, en in geval van een latere terugtrekking, 80 % van de overeengekomen kamerprijzen.
Angel's compenseert de inkomsten uit andere verhuringen en de bespaarde uitgaven.

De organisator is verantwoordelijk voor de registratie van het muziekoptreden bij GEMA. Eventuele schadeclaims van de zijde van GEMA komen voor rekening van de organisator. De organisator vrijwaart Angel's voor eventuele schadeclaims van GEMA.

5. de organisator verbindt zich ertoe, naast de deelnemers aan het evenement, als hoofdelijke schuldenaar de vorderingen te vergoeden voor de door Angel's geleverde nevendiensten, zoals garage, telefoonkosten, consumpties, enz. Deze verplichting bestaat ook indien de organisator de deelnemers als "zelfbetalers" heeft aangeduid.

Het meenemen van eten en drinken naar evenementen is niet toegestaan. Uitzonderingen vereisen een schriftelijke overeenkomst met Angel's. In dat geval zal een bedrag worden aangerekend om de overheadkosten te dekken.

7. Voor het overige zijn de "Algemene Voorwaarden van Angel's das hotel GmbH" van toepassing.

Getuigenissen van klanten

Wat andere gasten over Hotel am Golfpark zeggen

Een heerlijke plek om te ontspannen en te genieten van de rust en stilte, niet alleen voor golfers! Al het personeel was lief en behulpzaam en had altijd een glimlach op hun gezicht, je voelde je zeer welkom.
5/5 op google.com
Top hotel en restaurant op een idyllische locatie. Het hotelcomplex is genesteld in een zeer mooi idyllisch landschap. Het restaurant heeft een zeer mooi terras met uitzicht op de zeer goed onderhouden golfbaan. Als bezoeker van het restaurant wordt u beloond met een adembenemende zonsondergang - werkelijk fantastisch!
5/5 op tripadvisor.com
Prima hotel met een zeer goede ligging net buiten Sankt Wendel. Lekker eten en drinken. Zeer attent personeel en ruime kamers. Vooral als golfer, is het een perfecte plek om te verblijven.
6/6 bij holidaycheck.com
Absoluut geweldig gelegen golf hotel, hier kunt u absoluut ontspannen en geweldige rondes golf spelen op een zeer goed onderhouden golfbaan, zeer vriendelijk personeel en geweldig terras met uitzicht op 5 fairway. Ideaal voor een korte vakantie.
5/5 op google.com
Mooi modern hotel. Zeer aangenaam verblijf, vriendelijke ontvangst, leuke service. Het menu is niet enorm, maar er is voor elk wat wils en het smaakte goed. Alles zeer goed onderhouden, de ligging aan de golfbaan en het uitzicht erop - erg mooi. We zullen zeker nog eens komen voor een time out.
5/5 op tripadvisor.com

Awards

& Lidmaatschappen

4 für 3 Arrangement
Eine Nacht geschenkt
Leer meer